سیل آتش

**

اسلام "فوبیا" که بهانه شده تورا

خورده به سنگ فتنه کمانه شده تورا

می خواستی که آب گل آلود سر کشی؟

تورت به پا گرفته، دهانه شده تورا

آتش گرفته ای که محمد(ص) ،محمد است !

بس که" حسد" به ریشه زبانه شده تورا

آدم نمای " آدمکی " بین پنبه زار

"هیکل" نبین که رنگ "فسانه " شده تورا !

گرچه بهار قامت اسلام سال هاست 

با سنگ های "فتنه " نشانه شده تورا

اما بدان ، که در پی هر هتک حرمتی

ناخواسته ، چه سیل ، روانه شده تورا

سیلی که جای آب ، زآتش فشانی اش

همچون گدازه ، وارد خانه شده ، تورا

***

قم  مهر1391

***

دهانه : بخشی از لگام