ما با تو عهد بستیم، مولا مدد یا علی!

عشق مولا 

ما عاشق تو هستیم، مولا مدد یا علی!

مستور یا که مستیم، مولا مدد یا علی!

پیش از حضور آدم، بر تخت آفرینش

ما با تو عهد بستیم، مولا مدد یا علی!

مشرق کجا و مغرب، در شش جهت عیانی

محو تو از الستیم، مولا مدد یا علی!

حق خانه زاد با تو، تو خانه زاد حقی

ما جمله حق پرستیم، مولا مدد یا علی!

تنها به شوق نامت، سرخوش ز شور مستی

در حلقه ها نشستیم، مولا مدد یا علی!

گر ذوالفقار عشقت، جان جای دل ستاند!

سرها به روی دستیم، مولا مدد یا علی!

رندان پاک بازیم، تا خود ندیده گیریم!

آیینه را شکستیم، مولا مدد یا علی!

هر کس اسیر نقشی، در چار سوق عشق است

ما عاشق تو هستیم، مولا مدد یا علی!
-----
سیدعلی اصغرموسوی

1385- قم