استاد سیدعلی اصغرموسوی.شاعر.نویسنده، پژوهشگرادبیات دینی و نظریه پرداز مکتب شعر دینی درایران: پژوهش و تحقیق "مهدویت" در انواع شعرفارسی ، برنامه یاایهاالعزیزشبکه نور استان قم.1395/10/28
[http://www.aparat.com/v/z2RP8]